Διαγνωστικά Εργαλεία

Η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται στο Διεπιστημονικό Κέντρο «παιδανάπτυξη» από τους πιστοποιημένους ειδικούς θεραπευτές, που δραστηριοποιούνται στο χώρο μας. Για τη διαδικασία της κλινικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται και συνεκτιμούνται το αναπτυξιακό ιστορικό, η κλινική παρατήρηση και κυρίως η χορήγηση άτυπων και σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων, που βασίζονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και διασφαλίζουν την αντικειμενική εκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού σε σχέση με την αναπτυξιακή του ηλικία, την αντίστοιχη επίδοση των συνομηλίκων του και την ταχύτητα του ρυθμού ανάπτυξής του, ώστε να εντοπιστεί και να καθοριστεί με σαφήνεια η φύση πιθανόν αποκλίσεων.
Λόγος - Ομιλία Επικοινωνία

• Bayley III (1-42 μηνών)
• Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
• Λογόμετρο
• Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
• Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
• Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
• TOPL (Test of Pragmatic Language)
• Μοντέλο Κύκλων Επικοινωνίας
• ΠΑΙΣ (Πρότυπη Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος)
• ΕΔΑΛΦΑ (Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού)
• Ερωτηματολόγιο παιδική ηλικίας Συνδρόμου Αsperger
• CAR’S
• CHAT
• ΑνΟμιΛο 4
Ειδική Διαπαιδαγώγηση –
Πρόγραμμα Σχολικής Ετοιμότητας

• Α Τεστ
• Μέταφων
• Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας
• Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς παιδιών 5-6
Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες

• ΑΘΗΝΑ-ΤΕΣΤ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης
• Π.Λ.Α.Σ.Η. (Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας)
• Τεστ Αναγνωστικής Δυσκολίας ΤΑΦΑ
• Ανιχνευτικός Οπτομετρικός Έλεγχος παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης
• Raven Τεστ
Ψυχομετρικά Τεστ

• WISC III (Διερεύνηση Νοητικού Δυναμικού)
• ΤΑΤ
• FOCUS TEST
• Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός